poprzednim miesiącu wrzesień 2022 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35 1 2 3 4
week 36 5 6 7 8 9 10 11
week 37 12 13 14 15 16 17 18
week 38 19 20 21 22 23 24 25
week 39 26 27 28 29 30
domofony


Dział Pomocy Środowiskowej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
 
POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELA SIĘ OSOBOM I RODZINOM W SZCZEGÓLNOŚCI Z POWODU:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 •  

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 701 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, przez osobę samotnie gospodarującą natomiast rozumie się osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.
 
 
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:
 
Zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium, dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji),
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów,
 • legitymowanie się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba w wieku poprodukcyjnym.
 
Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomoc społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Okres na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.
 
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 
Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 
 
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:
 

 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • pomoc rzeczowa
 • sprawienie pogrzebu
 • schronienie
 • posiłek
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

 
 
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ UDZIELANE NA WNIOSEK:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu.
 
            Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej ustalana jest na podstawie wywiadu środowiskowego i przedłożonych dokumentów:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • skrócony akt urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka (do wglądu),
 • dokument określający status cudzoziemca w RP,
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • orzeczenie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 01.09.1997r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy – zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zawierając informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • dowód otrzymania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • decyzja o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego,
 • zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienione wyżej można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

 
Załączniki do pobrania:
1/ Wniosek o udzielenie pomocy.
2/ Oświadczenie majątkowe.
3/ Oświadczenie o dochodach.
4/ Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.
5/ Zaświadczenie lekarskie.
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2019

 

SPRAWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY PROWADZĄ:

Miejscowości: Radzanowo, Radzanowo – Dębniki, Radzanowo – Lasocin, Szczytno, Chełstowo, Ciółkowo, Ciółkówko, Meczenino, Ślepkowo Królewskie, Ślepkowo Szlacheckie.

 Specjalista pracy socjalnej Katarzyna Borucka

Miejscowości: Białkowo, Chomętowo, Brochocin, Brochoinek, Kostrogaj, Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Rogozino.

Specjalista pracy socjalnej Marzena Gałecka

Miejscowości: Czerniewo, Dżwierzno, Juryszewo, Kosino, Łoniewo, Stróżewko, Śniegocin, Trębin, Wodzymin, Woźniki, Woźniki – Paklewy, Wólka.

Pracownik socjalny Małgorzata Grabarczyk

Tel. do pracowników działu 24 369 50 24
 

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl