poprzednim miesiącu wrzesień 2022 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35 1 2 3 4
week 36 5 6 7 8 9 10 11
week 37 12 13 14 15 16 17 18
week 38 19 20 21 22 23 24 25
week 39 26 27 28 29 30
domofony


Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny został utworzony na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218).

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie,
 • Posterunku Policji w Radzanowie,
 • Oświaty,
 • NZOZ,
 • Kuratorzy Sądu Rejonowego w Płocku,
 • Prokuratury Rejonowej w Płocku,
 • Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku,
 • Stowarzyszenia "Anielski Kredens" z Rogozina.  

 
Warunkiem przystąpienia podmiotu do Zespołu jest podpisanie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy, a danym podmiotem w sprawie udziału w pracach Zespołu.
Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Każdy członek Zespołu i grup roboczych składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole oraz w grupach roboczych.
Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Cele działań Zespołu:

 • usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie,
 • zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • skuteczna pomoc krzywdzonym członkom rodzin, a w szczególności dzieciom.

Zadania Zespołu:

 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,
 • kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
 • opracowywanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy,
 • kierowanie wyników ustaleń Zespołu za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu do instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół,
 • podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w ramach procedury „Niebieska Karta”.

 
PROCEDURA INTERWENCJI SŁUŻB W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE - „NIEBIESKA KARTA”

Jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą - przedstawiciel jednej z pięciu służb: oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” - przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”.
Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.

Uruchomienie procedury może nastąpić w różnych okolicznościach np.:

 • podczas interwencji policji w rodzinie,
 • podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • w trakcie kontaktu przedstawiciela danej służby ( np. szkoły, służby zdrowia, pomocy społecznej itp.) upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy. Nawet jeśli nie ma dowodów wprost świadczących o występowaniu przemocy – ale są podejrzenia, że osoba może jej doznawać – należy wszcząć procedurę, a zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności prowadzenia dalszych działań,
 • na prośbę osoby doznającej przemocy w rodzinie,
 • jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza jednej z instytucji sytuację przemocy. Wówczas z osobą doznająca przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej, który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz „A”.

W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
 
Grupa robocza:

 • zaprasza na swoje posiedzenie osobę wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, aby zdiagnozować jej sytuację socjalno-bytową, poznać jej potrzeby, opracować wspólnie z nią, indywidualny plan pomocy, który pozwoli zatrzymać przemoc,
 • podejmuje działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, mające na celu zatrzymanie przemocy,
 • poszczególne służby, wchodzące w skład grupy roboczej podejmują działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w rodzinie np. dzielnicowy składa systematyczne wizyty w rodzinie, pedagog szkolny diagnozuje sytuację dzieci, które są w rodzinie, pracownik socjalny prowadzi rozmowy mające na celu szeroko rozumianą pomoc,
 • monitoruje sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentuje działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań,
 • informuje Przewodniczącego Zespołu o efektach działań grup roboczych

Procedura „Niebieska Karta” kończy się:

 • w przypadku ustania przemocy w rodzinie,
 • braku zasadności podejmowania dalszych działań,
 • zrealizowania indywidualnego planu pomocy,

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że :

 • jest intencjonalna czyli jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
 • siły są nierównomierne- w relacji jedna osoba ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
 • naruszone są dobra osobiste- sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe dobra ofiary np. prawo nietykalności fizycznej, godności, szacunku,
 • powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony,
 • dziecko krzywdzone – to takie, które cierpi z powodu niewłaściwego zachowania innych osób- głównie rodziców, opiekunów- w stosunku do niego a przy tym doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności.

RODZAJE PRZEMOCY:
Przemoc fizyczna
Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia. Popychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
Przemoc psychiczna
Przemoc psychiczna to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. Wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.
Przemoc seksualna
Przemoc seksualna to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności. Wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp.
Przemoc ekonomiczna
Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny itp.
Zaniedbanie
Zaniedbanie to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.
 
Mieszkańcy gminy Radzanowo mają możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy w punktach konsultacyjnych. Informację na temat miejsc świadczenia pomocy można znaleźć tutaj.

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl